HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERI-ILMOITUS

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Naantalin Voimistelijat Ry (NVO) , Y- tunnus 1011701-8

yhteyshenkilö: seurakoordinaattori Pauliina Ahovaara

Osoite Mäkikuja 5 D 21100 Naantali, puh. 044-3053395

Toimiston sähköposti: toimisto@nvo.fi

Yhteyshenkilön sähköposti: toimisto@nvo.fi

Jäsen-, luottamushenkilö-, ja yhteistyökumppanirekisteri / markkinointirekisteri


Rekisteröidyt

Rekisterissämme käsitellään Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja niiden luottamushenkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

1) Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.

2) Jäsenten (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen rekisterinterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.

3) Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.

4) Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.


Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) jäsenten luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 Jäsenen täydellinen nimi

 Postiosoite

 Puhelinnumero

 Sähköpostiosoite

 www-osoite

 Puheenjohtaja

 Seurakoordinaattori

 Sihteeri

 Talouden/rahastonhoitaja

 Verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite

 Lasten liikunnan vastaava

 Aikuisliikuntavastaava

 Tiedotusvastaava

 Koulutusvastaava


Osallistujilta kerättävät tiedot:

 nimi

 sähköpostiosoite

 syntymäaika

 postiosoite ja puhelinnumero


Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään jäseniltä, rekisteröidyiltä itseltään ja osallistujilta itseltään.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Hoika Oy:n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen säilytysaika 

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatio ja vastuuajan.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.

Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Naantalin Voimistelijat Ry:lle (NVO) kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) käsittelemät henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista;

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Naantalin Voimistelijat Ry:n (NVO) oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, Naantalin Voimistelijat Ry (NVO) käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Naantalin Voimistelijat Ry (NVO) voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti a varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Naantalin Voimistelijat Ry (NVO) voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.


Pakolliset tiedot

Yhdistyksen (Naantalin Voimistelijat ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot). (yhdistyslaki).

Sopimussuhteissa olevat tahot:

Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot.

Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).

Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).


Seuraus mikäli tietoja ei luovuteta

Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman pakollisten tietojen luovuttamista Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.


Tietoja saadaan myös jäsenyhdistyksiltä ja ilmoittautumisjärjestelmästä

Tietojen luovuttaja on jäsenyhdistys, joka ilmoittaa omia luottamus- ja toimihenkilöiden tietoja.

Tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.

Tiedot kerätään osallistumisilmoittautumisissa annetuista tiedoista.

Ilmoittaminen näistä rekisteröinneistä tehdään ensimmäistä kertaa rekisteröityyn yhteydessä oltaessa.


Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@nvo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Naantalin Voimistelijat ry, Mäkikuja 5 D 21100 Naantali, puh. 044-3053395


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (25.5.2018)